Category Archives: Artykuły

Bóg: Jedność czy Mnogość?

Żeby móc właściwie rozumieć występującą w Biblii
hebrajską gramatyczną liczbę mnogą ogólnie,
a np. mnogość słowa „אלהים” („elohim”) szczególnie,
trzeba najpierw rozważyć i uwzględnić różne przypadki
wystąpień tego słowa w różnych istniejących sensach
i zdawać sobie sprawę z pełnego zakresu jego znaczeń…

Życie czy Śmierć?

1. „Święto Zmarłych”, „Wszystkich Świętych”,
„Halloween”, „Samhain”, „Dziady”, Inne?

Rabin Daniel Zion. Naczelny rabin Bułgarii w latach II wojny światowej.

Niesamowite świadectwo ortodoksyjnego rabina, który uwierzył w Jeszue Mesjasza. Artykuł pochodzi z pisma Petah Tikvah (październik/listopad 2000). Pismo to wydawane jest przez mesjańskich Żydów z USA. Autor artykułu r. Josef Shulam jest przełożonym mesjanicznej kongregacji “Shepherd of Israel” w Jerozolimie.

Pascha_zakwas – „Chamec”

Celem tego artykułu jest wymienienie produktów, których nie należy spożywać ani posiadać podczas Święta Mac. Będę opierał się na rabinicznej definicji kwasu (chamec).

Kiedy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu nakazał im oddzielić baranka i złożyć go na oddanie (ofiarę) 14 dnia miesiąca Abib. Dzień ten ustanowił jako rozpoczęcie święta, które w Torze określane jest jako Hag HaMacot – Święto Mac (przyjęło się nazywać świętem Paschy od nazwy oddania z baranka – pesah). Jednym z elementów charakteryzujących to święto jest zakaz spożywania i posiadania kwasu: Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. (Wj 12:15) oraz: Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Nie wolno wam jeść nic kwaszonego; we wszystkich domach waszych winniście jeść chleb niekwaszony. (Wj 12:19-20)

Pascha i kalendarz – „Abib”

Polemika z rabinicznym kalendarzem. Artykuł opisuje w jaki sposób Karaici wyznaczają pierwszy miesiąc biblijnego roku (1 nisan). Pobrany ze strony Izraelskich Karaimów: http://www.karaite-korner.org/. Obecnie Jednota Braci Polskich używa kalendarza Karaimów Izraelskich dla wyznaczania świąt.

Pascha – znaczenie

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.

ODLICZANIE OMERU

Co to jest omer?

Definicja halachiczna: Omer – miaraobjętości towarów sypkich, równa objętości 43,2 średniej wielkości jajek.

Jest to także ofiara / oddanie składane ze zboża.

Co to jest odliczanie omeru?

Odliczanie omeru łączy czas Paschy (Wyjścia z Egiptu) z Pięćdziesiątnicą (Nadaniem Tory, a z perspektywy wiary mesjańskiej Wylaniem Ducha Świętego).

Mesjasz – Sługa Pański Iz 53

W księdze Izajasza czytamy: Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na Jego widok – – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji:

Doktryna:

Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy że Jeszua (Jezus) z Nazaretu jest Bożym Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków.