SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji:

Doktryna:

Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy że Jeszua (Jezus) z Nazaretu jest Bożym Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków.

Jesteśmy społecznością unitariańską – jako Jedynego Boga (J 17,3; Mk 12,29) uznajemy tego, którego chrystianie (chrześcijanie) nazywają Ojcem naszego Pana Jeszui, który z kolei jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (1Tm 2,5). Inaczej niż większość społeczności chrześcijańskich, a podobnie jak żydzi, za najważniejszą księgę Biblii uznajemy Torę (Pięcioksiąg Mojżesza), która stanowi podstawowe pouczenie o Bożej woli względem człowieka; natomiast wszystkie późniejsze teksty to świadectwa jej stosowania lub naruszania przez Lud Boży, komentarze i wyjaśnienia. W naszym rozumieniu Pisma „Odnowionego Przymierza” (powszechnie znane jako „Nowy Testament”) to właśnie takie świadectwo o wypełnieniu się mesjańskich zapowiedzi zamieszczonych w Tanach (czyli Pismach tzw. „Starego Testamentu” – Torze, Prorokach i Pismach), a także komentarz do Tory i jako taki nie może jej zaprzeczać ani zniekształcać, a jedynie właściwie wykładać. Wierzymy, że dary Ruach Ha-Kodesz (Ducha Świętego) takie jak proroctwo, uzdrawianie chorych czy mówienie językami są udzielane współcześnie – jesteśmy społecznością charyzmatyczną. Nie wierzymy, że jakiekolwiek przymierza zawarte pomiędzy Bogiem i ludźmi (np. Przymierze Synajskie z Narodem Izraelskim) przeminęły lub zostały zastąpione innymi; ale że wszystkie wcześniejsze są przypominane, odnawiane, potwierdzane i zawarte w kolejnych oraz pozostają ze sobą w zgodzie, więc trwają do dziś.

Historia:
Początki naszego Kościoła mają korzenie w chrześcijaństwie ewangelikalnym. Zbór powstał w latach 1979-80 w wyniku wystąpienia ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Nazwa naszej społeczności nawiązuje do ruchu Braci Polskich działającego na terenach Rzeczypospolitej w dobie reformacji. Nie uważamy się za jedynych „prawowitych” kontynuatorów tego ruchu. Z Braćmi Polskimi łączy nas przede wszystkim niechęć do zasklepiania się w raz ustalonych i niezmiennych doktrynach. Nie jesteśmy na pewno społecznością, której członkowie mają jednakowe poglądy na wszystkie sprawy, ale staramy się wprowadzać w życie Boże przykazania, które są objawione w Torze. Uważamy, że życie w zgodzie z nauczaniem moralnym Tory jest znacznie ważniejsze od wyznawanej doktryny teologicznej. Nie uważamy się za wyznanie jedynozbawcze. Działamy jako legalny i zarejestrowany Kościół: rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych, dział A, pozycja 7.

Cele i pragnienia:

Głosimy konieczność nawrócenia się do Boga Izraela i posłanego przez Niego Mesjasza. Pragnieniem naszym jest poznawanie woli Najwyższego poprzez studiowanie Pism i wprowadzanie jej w życie. Ponadto pragniemy nawiązywać kontakt z wszystkimi szukającymi Boga, kochającymi Jego Torę i wybrany przez Niego naród Izraela.

Kontakt: jbp.rada@wp.pl